Obchodní podmínky


  • Úvod
  • Obchodní podmínky

   Obchodní podmínky 

Autostany Emko

 

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení outdoorového vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. 

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce: 

• byl starší 18 let, 

• předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas), 

• složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného vybavení. 

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je vybavení určeno, a to obvyklým způsobem, dodržovat pokyny pronajímatele.

2. Nájemce má právo při půjčení vybavení si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby za které sám odpovídá. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčené vybavení na delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).

5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného vybavení je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného vybavení. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení vybavení, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.

8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného vybavení uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

9. Cena zapůjčeného vybavení je dána Ceníkem půjčovny autostanyemko.cz. platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

10. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného vybavení. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání vybavení a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

11. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při užívání pronajatého vybavení a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

12. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

• 100,- Kč za nadměrně špinavé vybavení, 

• cena opravy v případě poškození vybavení, 

• plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude vybavení ztraceno, zcizeno nebo úplně znehodnoceno. 

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady. 

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení outdoorového vybavení. 

 

 

Smlouvu o zápůjčce můžete stáhnout ZDE

         

Autostany EMKO …..čekejte vždy o něco víc